Kas yra verslo diagnostika?

Smulkiajam ir vidutiniam verslui skirtas verslo diagnostikos įrankis – tai greitas ir paprastas būdas, leidžiantis įsivertinti savo verslo brandą, identifikuoti stiprybes bei sritis, kurioms vertėtų skirti papildomą dėmesį. Šis įrankis skirtas preliminariai apžvelgti jūsų veiklos rodiklius ir vietas, kuriose jūsų verslas galėtų pasinaudoti plačiau taikomomis praktikomis, būtinomis tvariam verslo augimui ir galinčiomis padėti identifikuoti potencialias rizikas.

Atkreipiame dėmesį, jog šis įrankis yra universalus, todėl negali atspindėti unikalaus Jūsų verslo pobūdžio ir automatiškai parinkti verslo sprendimų. Gavę savo veiklos rezultatus, rekomenduojame toliau konsultuotis su profesionalais, kurie galėtų patarti, kaip efektyviai pasiekti trokštamus verslo tikslus bei pagerinti veiklos procesus.

Verslo diagnostikos įrankis parengtas remiantis moksliniais tyrimais, išanalizavus analogiškus užsienyje naudojamus instrumentus.

Įrankis apima šešias pagrindines vystymo sritis, kurios atrinktos remiantis užsienio šalių praktika ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtomis rekomendacijomis Lietuvos verslo aplinkai.

Diagnostikos testo klausimai sudaryti vadovaujantis verslo procesų brandos metodologijos pagrindu:

Produktas, pardavimai ir rinkodara

Kiekvienas verslas turi gebėti atsakyti, kokią problemą sprendžią jų siūlomas produktas, žinoti savo tikslinę auditoriją bei būdus, kaip ją pasiekti. Perprasti šiuos klausimus yra kompleksinė užduotis – svarbu ne tik žinoti, kokią vertę kuria produktas, kas yra pagrindiniai klientai, bet taip pat įvertinti rinkos dydį, jos augimo potencialą.

Finansų valdymas

Čia vertinamas planavimas, kuris yra pamatas siekiant optimaliai valdyti finansinius išteklius. Teste finansų planavimas yra skirstomas į kelis pagrindinius klausimus, susijusius su pajamų ir pelno planavimu, išlaidų planavimu ir taikomais (svarstomais) finansavimo šaltiniais. Planavimas glaudžiai siejasi ir su kitomis įrankio vertinamomis sritimis – pavyzdžiui, tik atsakius, kas yra tiksliniai klientai, galima tinkamai įvertinti komercinį srities potencialą, kuris ypač aktualus ilguoju laikotarpiu. Trumpuoju (iki 1-2 m.) laikotarpiu išlaidų planavimas leidžia valdyti rizikas bei geriau pamatuoti plėtros planus.

Strategija

Strategija – tai rinkinys praktikų, kurios taikomos įvertinant esamą verslo situaciją, renkantis ateities viziją ir tikslus bei būdus, kaip juos pasiekti. Pirmasis elementas – esamos situacijos įvertinimas – turėtų būti vykdomas analizuojant tiek įmonės vidaus veiksnius (stiprybes ir silpnybes Jūsų verslo viduje), tiek ir išorės veiksnius (teisinę, ekonominę, konkurencinę aplinką, kurioje veikia Jūsų verslas). Kitas elementas – vizijos ir tikslų pasirinkimas – yra svarbus siekiant suplanuoti, kaip Jūsų verslas turėtų atrodyti ateityje. Šie elementai sudaro sąlygas pasirinkti prioritetus, kuriais vadovautis trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu. Didžiausias dėmesys skiriamas įvertinti, kiek plačiai Jūsų verslo praktikoje yra taikomi šie elementai.

Procesai

Įmonėse procesai gali vaidinti gana skirtingą vaidmenį. Pavyzdžiui, lyginant pramonės (gamybines) įmones ir paslaugų sektoriaus įmones, visais atvejais yra vykdomi pasikartojantys procesai, kurių efektyvumas turi būti vertinamas ir beveik visuomet gali būti tobulinamas. Kuo didesnė įmonė, tuo daugiau yra standartizuojamų procesų, todėl veiklos, laiko, procesų valdymas tampa dar aktualesnis. Vertinant įmonės procesus taip pat svarbūs vykdomi įsigijimai, kuomet tenka susidurti su skirtingais prekių ir paslaugų tiekėjais – su jais susijusias rizikas taip pat reikia vertinti.

Palaikančiosios inovacijos

Vertinamas palaikančiųjų inovacijų (angl. sustained innovations), kurios kiekvienai įmonei, nepriklausomai nuo jos veiklos pobūdžio, gali padėti veikti efektyviau, diegimas. Palaikančiųjų inovacijų temoje pagrindinis dėmesys skiriamas pasitelkiamiems technologiniams sprendimams, skaitmenizacijai, e. komercijai ir intelektinei nuosavybei. Šiuolaikinės technologijos suteikia naujų sprendimų galimybę – sąlyginai mažai investuojant galima ženkliai išplėsti pasiekiamą tikslinę auditoriją. Tuo pačiu skaitmenizacija sukuria papildomas paskatas apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, prekės ženklą, reklaminę frazę ar siekti patentavimo. Ši intelektinė nuosavybė, tinkamai išnaudojant skaitmenizavimo galimybes, gali sukurti reikšmingą postūmį Jūsų verslui.

Žmogiškieji ištekliai

Kiekvieno augančio ar naujai įsikūrusio verslo būdingas bruožas – ne tik augančios pajamos, bet ir darbuotojų skaičius. Siekiant, jog žmogiškųjų išteklių procesai vyktų sklandžiai, svarbu apgalvoti, ar sėkmingai vyksta darbuotojų įdarbinimas, ar pavyksta efektyviai skirstyti darbus, ugdyti darbuotojų kompetencijas ir išlaikyti konkurencingą atlygį. Tai yra veiksniai, kurie gali padėti sukurti stiprią, iššūkiams atsparią komandą.

Diagnostikos procesas

Verslo diagnostikos įrankis susideda iš dviejų pagrindinių elementų – klausimyno, kuris padeda atskleisti brandą kiekvienoje iš šešių aukščiau išvardintų sričių, bei finansinių rodiklių palyginimo su Lietuvos įmonėmis. Norint pasinaudoti įrankiu, būtina užsiregistruoti platformoje – tai suteikia galimybę sugrįžus atrasti anksčiau vykdytus įvertinimus, o mums – įvertinti, kokiose srityse tikslinga kurti naujas paslaugas, kad jos atlieptų Lietuvos verslo poreikius.

Užsiregistravę  galite pateikti informaciją apie įmonę ir ją visuomet rasite savo profilyje, galėsite atnaujinti ir pakoreguoti. Klausimynas pildomas kiekvieną kartą norint sugeneruoti ataskaitą.

Klausimynas yra suskirstytas į aukščiau aprašytas šešias temas. Atsakinėdami į klausimus sutiksite dviejų tipų klausimus – pasirinkti Jūsų verslui tinkančius apibūdinimus (kai galėsite žymėti visus tinkančius pasirinkimus) ir pasirinkti vieną pasirinkimą iš pateiktų variantų (pvz. pasirinkti nuo visiškai nesutinku iki visiškai sutinku).

Klausimynas parengtas remiantis moksliškai pagrįstais metodais, tokiais kaip verslo brandos matavimo skalėmis, tačiau koreguotas ir papildytas siekiant atsižvelgti į SVV subjektų pobūdį ir iššūkius, atrasti universalius kriterijus, kurie galėtų būti taikomi skirtingo dydžio SVV subjektams.

 

Klausimyno pildymas trunka apie 20 minučių. Skatiname į klausimus atsakinėti nuoširdžiai – rezultatai yra skirti būtent Jums, leis pateikti tikslesnes rekomendacijas ir suteiks daugiau naudos. Apie diagnostikos pabaigoje parengiamus rezultatus plačiau skaitykite dalyje „Išvados ir rekomendacijos“.

 

Diagnostikos įrankio pagalba pateikiami pagrindiniai rodikliai, kurie yra lyginami su kitų Lietuvos įmonių rodikliais. Šiuos duomenis galite pildyti tiek registracijos metu, tiek prisijungę prie savo paskyros, tiek ir pradedami pildyti klausimyną. Siekiant palengvinti duomenų užpildymą, įrašius įmonės kodą ir paspaudus greta esantį mygtuką, jei duomenų šaltiniuose bus prieinama atitinkama informacija, ji bus įkelta automatiškai.

Įrankis leidžia palyginti pagrindinius savo verslo finansinius rodiklius su kitų panašaus dydžio ir tame pačiame sektoriuje veikiančių Lietuvos įmonių rodikliais. Pasitelkus Lietuvos Statistikos departamento duomenis, įrankis lygina pajamų, tenkančių vienam darbuotojui, įmonės pelningumo, nuosavo kapitalo grąžos ir kapitalo sverto rodiklius.

 

Atsižvelgiant į duomenų pateikimą, duomenys gaunami realiuoju laiku – remiamasi VĮ Registrų centrui ir valstybinėms institucijoms teikiama informacija, todėl prieinami duomenys nėra patys naujausi. Taip pat, siekiant sumažinti trumpalaikius svyravimus rinkoje ir suteikiant galimybę turėti nuosekliai palyginamus duomenis, yra lyginama su trejų metų įmonių finansinių rodiklių vidurkiu.

 

Ši analizė apima didelį spektrą įmonių, todėl veiklos rodikliai nėra idealiai atitinkantys Jūsų įmonės profilį, tačiau gali padėti įsivertinti finansines sritis, kurioms vertėtų skirti didesnį dėmesį.

Lyginami rodikliai:

Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui

31 050 Eur

Įmonės pelningumas

7%

Nuosavo kapitalo grąža

8%

Nuosavo kapitalo svertas

0,25

Šie rodikliai yra svarbūs kiekvienam verslui, tačiau jų dydžiai yra sąlygojami konkretaus verslo aplinkybių. Visapusiškesnis vertinimas turėtų būti atliekamas detaliau įvertinus jūsų įmonės veiklos specifiką ir atsižvelgus į palyginamų įmonių rodiklius. Pažymime, kad pagal įmonės pavadinimą galite pasiekti pagrindinius atitinkamų įmonių finansinius veiklos rodiklius, leidžiančius dar geriau įvertinti ir Jūsų įmonės situaciją konkurentų atžvilgiu. Lyginant rekomenduojame skirti dėmesį išvestiniams rodikliams, pavyzdžiui, maržai (proporcijai tarp grynojo pelno ir pajamų), nuosavo kapitalo pelningumo (grynojo pelno ir vidutinio nuosavo kapitalo) ir kitiems panašiems rodikliams.

Išvados ir rekomendacijos

Diagnostikos išvados yra suskirstytos į šias grupes:

Voratinklio diagrama

Ši analizė leidžia glaustai įsivertinti, kuriose iš 6 sričių rekomenduojama skirti daugiau dėmesio. Šioje diagramoje kiekviena iš temų yra vertinama 100 proc. skalėje. Nors kiekvienu atveju rekomenduojame konsultuotis su profesionalais, gavus įvertinimą mažiau nei 50 proc., rekomenduojame nuodugniai peržiūrėti rezultatus ir rekomendacijas, įvertinti siūlomas priemones. Turėtų būti siekiama, kad net ir mažesnio verslo rodikliai viršytų 50 proc. įvertinimą.

Įmonės rodiklių palyginimas

Ataskaitoje rasite Jūsų įmonės pagrindinių rodiklių palyginimą su kitų Lietuvoje veikiančių įmonių rodikliais. Tai padės įvertinti Jūsų įmonės rezultatus platesniame kontekste. Pažymime, kad aukštesnis ar žemesnis nei vidutinis rezultatas savaime neleidžia daryti galutinių išvadų. Visais atvejais Jūsų pozicijai reikšmingą įtaką turi Jūsų verslo specifika, todėl konkretūs rodikliai gali būti sunkiai palyginami.

SSGG analizė

Ataskaitoje pateikiama Jūsų verslo stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė. Ši analizė, parengta pagal Jūsų atsakymus, nurodo prielaidas, apie Jūsų verslo stipriąsias ar tobulintinas puses. Pagal diagnostikos įrankio klausimyno apribojimus, šis įrankis padeda tik preliminariai įvertinti situaciją, todėl turėtų būti konsultuojamasi ir su profesionalais. Ši analizė gali padėti į savo verslą pažiūrėti iš šalies ir pasisemti idėjų, kaip toliau jį vystyti.

Verslo vystymo sričių įvertinimas

Analizėje galite susipažinti su kiekviena iš voratinklyje pateikiamų sričių detaliau. Išvadose yra įvardinamos pagrindinės verslo vystymo sritys, kurių tobulinimą rekomenduojame apsvarstyti bei yra siūlomi sprendimai, kam skirti didesnį dėmesį.