Privatumo politika

Privatumo politika

VšĮ „Inovacijų agentūra“ (toliau – Įstaiga) (juridinio asmens kodas 125447177, buveinės adresas Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius, tel. +370-7-0077-055 yra Jūsų duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos, kurią atskleidžiate Įstaigai, apsaugą.

VšĮ „Inovacijų agentūra“ asmens duomenų tvarkymą vykdo vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2016/679 (Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu) ir VšĮ „Inovacijų agentūra“ generalinio direktoriaus patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo įstaigoje taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, kurie  nustato fizinių asmenų duomenų tvarkymą.

Įstaigoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnė Žana Mekšraitė, kuri vykdo BDAR 39 straipsnio 1 dalyje nustatytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas. Su ja Įstaigos tvarkomų asmens duomenų galima susisiekti el. p. [email protected], tel. 8 607 88568.

Kada Įstaiga įgyja teisę tvarkyti Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes tvarkome tik:

 • gavę Jūsų aiškiai išreikštą sutikimą, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais Įstaigos apibrėžtais tikslais;
 • sudarant ir vykdant sutartis su Jumis;
 • jei tai būtina vykdant Įstaigos teisines prievoles.

Kaip Įstaiga tvarko Jūsų duomenis?

Jūsų duomenys Įstaigoje tvarkomi teisėtu, skaidriu ir sąžiningu būdu, iš anksto apibrėžtais tikslais, užtikrinant duomenų mažinimo principą (t. y. renkant tik tiek duomenų, kiek jų reikia paslaugai suteikti), užtikrinant Jūsų duomenų tikslumą ir savalaikį atnaujinimą, užtikrinant duomenų saugumą ir saugojimą ne ilgiau nei to reikia numatytiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais Įstaiga tvarko?*

Eil. Nr. Duomenų rinkimo tikslas Teisinis duomenų rinkimo pagrindas Asmens duomenų kategorijų aprašas Duomenų saugojimo terminai[1]
1. Klientų aptarnavimas Sutikimas Į Įstaigą besikreipiančio fizinio asmens ar fizinio asmens, atstovaujančio juridinį asmenį, vardas, pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas, atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys (įmonės pavadinimas, juridinio asmens kontaktiniai duomenys). 5 metai nuo paslaugos suteikimo
2. Sutarčių sudarymas ir vykdymas Sutartis Kliento / tiekėjo atstovo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atskirais atvejais (kai klientas/ tiekėjas –  fizinis asmuo) – verslo liudijimo/ pažymos ir atsiskaitomosios sąskaitos numeris. 10 metų nuo sutarties pabaigos
3. Viešųjų pirkimų vykdymas Sutartis.

Teisinė prievolė: Viešųjų pirkimų įstatymas

Tiekėją atstovaujančio asmens arba už pasiūlymo pateikimą atsakingo kontaktinio asmens vardas, pavardė, el. paštas, kontaktinis tel. nr.

Atskirais atvejais, kai tikrinama tiekėjo kvalifikacija, disponuojama informacija apie tiekėjo siūlomus specialistus, darbuotojus, ekspertus: CV (vardas, pavardė, gimimo data, telefonas, gyvenamosios vietos adresas), išsilavinimą patvirtinančiuose dokumentuose arba santuokos liudijimuose / ištuokos liudijimuose būna nurodytas asmens kodas, vardas, pavardė.

Teistumas.

Iki 5 metų (pirkimo dokumentai po pirkimo pabaigos);

10 metų (sutartys, pasibaigus jų galiojimui)

4.  Konsultacijų teikimas Teisinė prievolė: LR Ūkio ministro 2018-06-22 įsakymu Nr. 4-372 patvirtinti VšĮ „Inovacijų agentūra“ įstatai. Konsultuojamojo asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono Nr., elektroninio pašto adresas, savivaldybė). 5 metai nuo konsultacijos suteikimo (poveikio vertinimo tikslais).
5. Verslo konsultantų tinklo administravimas Sutartis.
Teisinė prievolė: 2017 m. lapkričio 16 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-659 patvirtintas Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo aprašas
Verslo konsultantai – vardas, pavardė, asmens kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), informacija apie pajamas (jei konsultantas, pateikęs paraišką, – fizinis asmuo), informacija apie išsilavinimą, profesines ir organizacines kompetencijas.

Klientus rekomenduojantys asmenys – asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

Konsultacijų paslaugas gavę subjektai ir jų darbuotojai – vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), atsiskaitomosios sąskaitos numeris

10 metų nuo sutarties su konsultantu pabaigos
6. Kompetencijų vaučerio administravimas Sutartis.
Teisinė prievolė: 2016-10-27 LR ūkio ministro įsakymas Nr.4-663 dėl Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo sąlygų ir tvarkos ir aprašo patvirtinimo, aprašas
Klientai ir jų darbuotojai (mokymo paslaugų teikėjų atstovai) – vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

Klientai ir jų darbuotojai (mokymo paslaugų programų rengėjai) – vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

Klientai ir jų darbuotojai (mokymo paslaugų teikėjų buhalteriai) – vardas, pavardė, informacija apie teistumą.

Mokymų paslaugas gavę subjektai ir jų darbuotojai – vardas, pavardė, lytis, amžius, gimimo data, išsilavinimas.

10 metų nuo sutarties su mokymų paslaugų teikėju pabaigos
7. Renginių organizavimas Teisinė prievolė: LR Ūkio ministro 2018-06-22 įsakymu Nr. 4-372 patvirtinti VšĮ „Inovacijų agentūra“ įstatai. Įgyvendinamo projekto aprašas Dalyvio vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, miestas), atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, individuali veikla 5 metus nuo paslaugos suteikimo – poveikio vertinimo tikslais
8. Startup Visa programos administravimas 2017 m. sausio 26 d. Nr. 4-56 LR Ūkio ministro įsakymas „Dėl vertinimo tvarkos, kuria nustatoma, ar numatomos steigti įmonės veikla susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu ir ar šiai veiklai vykdyti užsienietis turi reikiamą kvalifikaciją, finansavimą ir verslo planą, aprašo patvirtinimo“. Pretendento vardas, pavardė, pilietybė, asmeniniai kontaktiniai duomenys (telefono Nr., elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas), profesinė patirtis, startupo produktas, pavadinimas, verslo modelis, pokalbio su pretendentu garso ir vaizdo įrašas. 10 metų nuo Sutarties sudarymo dienos.

Nepatvirtintų pareiškėjų asmens duomenys saugomi 1 metus.

9. Eksportuotojų Duomenų Bazės (EDB/ CRM) administravimas Teisinė prievolė: LR Ūkio ministro 2018-06-22 įsakymu Nr. 4-372 patvirtinti VšĮ „Inovacijų agentūra“ įstatai. Įgyvendinamo projekto aprašas. Lietuvos klientai ir jų darbuotojai – duomenų bazėje registruoto kliento atstovo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), atstovaujamo juridinio asmens duomenys (pavadinimas, kodas, adresas, darbuotojų skaičius, apyvarta, eksporto dalis nuo apyvartos, steigimo metai, sektoriai, kuriuose įmonė dirba, įmonės eksporto rinkos, produktų ir paslaugų aprašymai, informacija apie įmonės turimus sertifikatus, informacija apie tai kokiuose Verslios Lietuvos organizuojamuose renginiuose įmonė dalyvavo, kokias paslaugas jai teikėme).

Užsienio klientai ir jų darbuotojai – konsultuojamojo asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, šalis), atstovaujamos juridinio asmens pavadinimas;

5 metus nuo registracijos EDB (CRM)
10. Startuolių duomenų bazės administravimas Teisinė prievolė: LR Ūkio ministro 2018-06-22 įsakymu Nr. 4-372 patvirtinti VšĮ „Inovacijų agentūra“ įstatai. Įgyvendinamo projekto aprašas. Duomenų bazėje registruoto kliento atstovų vardai, pavardės, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), atstovaujamo juridinio asmens duomenys (pavadinimas, kodas, adresas, darbuotojų skaičius, apyvarta, steigimo metai, produktų ir paslaugų aprašymai ir kt.) 5 metus nuo registracijos EDB
11. Narystės bendradarbystės centruose „Spiečius“ administravimas Sutartis Sutarties šalį atstovaujančio fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas, telefono numeris).
Kai Sutarties šalis – fizinis asmuo – papildomai prašoma pateikti informaciją apie asmens kodą ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį.
10 metų nuo sutarties pabaigos
12. Naujienlaiškių siuntimas Sutikimas Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas 5 metus nuo registracijos arba toks, kol klientas atsisako gauti naujienlaiškį
13. Teikiamų paslaugų poveikio vertinimas Teisinė prievolė: LR Ūkio ministro 2018-06-22 įsakymu Nr. 4-372 patvirtinti VšĮ „Inovacijų agentūra“ įstatai. Įgyvendinamo projekto aprašas. Kliento vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atstovaujamas juridinis asmuo, įmonės kodas, buveinės vieta (miestas), kiti juridinio asmens duomenys 5 m. nuo paslaugos suteikimo
14. Turimo materialinio turto naudojimas ir apsauga (vaizdo stebėjimo vykdymas) Teisėtas interesas Patalpų filmavimo įrašas. Įstaiga vykdo patalpų filmavimą tik esant poreikiui papildomai stebėti ir apsaugoti valdomą turtą (patalpas, įrangą). 1 mėnuo
15. Verslo konsultacijų trumpuoju numeriu 1824 kokybės užtikrinimas (pokalbio garso įrašas) Sutikimas Pokalbio su klientu garso įrašas. Įstaiga vykdo garso pokalbio su klienu įrašą, paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu 1 mėnuo po paslaugos suteikimo
16. Personalo atranka Sutikimas Pretendento vardas, pavardė, asmeniniai kontaktiniai duomenys (telefono Nr., elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas), profesinė patirtis, kvalifikacinė ir kompetencijas pagrindžianti informacija (kalbų supratimas, darbo kompiuteriu įgūdžiai, organizaciniai ir socialiniai gebėjimai) ir kita asmeninė informacija, kurią pateikia pretendentas 3 mėn., įvertinant atrinkto pretendento bandomuoju laikotarpiu kylančias rizikas“
17. Įstaigos veiklos viešinimas Sutikimas Vardas, pavardė, nuotrauka 1 metai nuo sutikimo davimo dienos
18. Naudojimosi elektronine preakceleravimo programa paslaugos

 

Sutikimas

Teisinė prievolė: LR Ūkio ministro 2018-06-22 įsakymu Nr. 4-372 patvirtinti VšĮ „Inovacijų agentūra“ įstatai.

Į Įstaigą besikreipiančio fizinio asmens vardas, pavardė ir elektroninio pašto adresas 5 metai nuo paslaugos suteikimo
19. Socialinio verslo platformos duomenų bazės kūrimas ir administravimas, naudojimosi elektronine socialinio verslo mokymosi programa paslaugos Sutikimas

Teisinė prievolė: LR Ūkio ministro 2018-06-22 įsakymu Nr. 4-372 patvirtinti VšĮ „Inovacijų agentūra“ įstatai.

 Duomenų bazėje registruoto kliento atstovų vardai, pavardės, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)  5 metai nuo paslaugos suteikimo

*Čia neminima vidaus administravimo tikslais (personalo valdymo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymo ir naudojimo tikslais (tame tarpe viešųjų pirkimų vykdymo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo), raštvedybos tvarkymo tikslais) tvarkomi darbuotojų, prekių ir paslaugų tiekėjų ir jų darbuotojų bei klientų ir jų darbuotojų asmens duomenys.

 

VšĮ „Inovacijų agentūra“ nerenka ir netvarko specialių kategorijų Jūsų asmens duomenų, išskyrus Įstaigos personalo duomenis, tvarkomus vidaus administravimo tikslais. Specialių kategorijų asmens duomenys –  duomenys, susiję su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimai, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie Jūsų teistumą.

Iš kur Įstaiga gauna Jūsų asmens duomenis ir kas gali jais naudotis?

Įstaiga tvarkome tiesiogiai iš Jūsų pačių gautus asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate, kai kreipiatės dėl Įstaigos teikiamų paslaugų ir jomis naudojatės, pildote duomenų ir registracijos į renginius anketas, registruodamiesi Įstaigos valdomose duomenų bazėse. Taip pat Jūsų duomenis Įstaiga gauna iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, savininkas ar kitaip su juridiniu asmeniu susijęs asmuo.

Iš trečiųjų šalių (LR Statistikos departamentas, UAB Credit info Lietuva ar kt.) Jūsų duomenis renkame tik tiek, kiek tai susiję su Jūsų atstovaujamu juridiniu asmeniu paslaugų teikimo poveikio vertinimo tikslais.

Įstaigos tvarkomi Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai:

 • tik rašytinio susitarimo su trečiąja šalimi pagrindu;
 • tik iš anksto informavus duomenų subjektą apie jo duomenų perdavimą trečiosioms šalims;
 • tik gavus aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tokiam perdavimui atlikti.

Jūs būsite iš anksto informuoti apie bet kokius Įstaigoje vykdomus Jūsų asmens duomenų perdavimo veiksmus.

Slapukų politika

Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš interneto svetainės į jūsų kompiuterio standųjį diską. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius. Slapukus naudoja dauguma interneto svetainių, nes jie yra viena iš daugybės priemonių, kurios padeda pritaikyti interneto turinį prie naudotojų poreikių. Slapukai leidžia interneto svetainėms teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį).

Slapukų sąrašas

Slapukas                                    Saugojimo terminas Aprašymas Šaltinis
Būtinieji slapukai Šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip pvz. jūsų miestas, kalba ar regionas) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Šių slapukų renkamą informaciją galima padaryti anoniminę, be to, jie negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.  
_ga 2 metus Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Google analytics
Nebūtinieji slapukai
_gid 24 valandas Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Google analytics
FB_PIXEL_ID 180 dienų Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pakartotinei rinkodarai. Facebook
_hjid 365 dienos Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Vykdoma per hotjar.com

Kiek saugi yra Jūsų informacija?

VšĮ „Inovacijų agentūra“  įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Įstaigos darbuotojai, tvarkantys Jūsų asmens duomenis, yra pasirašę įsipareigojimus laikyti paslaptyje bet kokią su Jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

 • teisę būti informuotiems apie savo asmens duomenų tvarkymą Įstaigoje;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę, kad duomenys būtų perkelti;
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Kaip Jūs galite įgyvendinti šias teises?

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus ar pranešimus Jūs galite teikti VšĮ „Inovacijų agentūra“ elektroniniu paštu [email protected], tel. +370-7-0077-055.

Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų vidaus pasikeitimus. Apie pakeitimus mes pranešime savo interneto svetainėje www.verslilietuva.lt